Nämnderna

Norrlands nation har sex nämnder som har ansvar för fastighet, förvaltning, kommunikation, stipendier, valfrågor och besvärsärenden. Nämndernas representanter väljs av Landskapet och återrapporterar terminsvis sin verksamhet till medlemmarna på Landskap och till styrelsen. 
Besvärsnämnden
Besvärsnämnden består av Inspektor som är ordförande, Proinspektor som är vice ordförande, och två av landskapet valda ledamöter (dessa får inte inneha någon annan post vid nationen). Nämnden behandlar besvär gällande formella fel och ser över stadgarna.

Stipendienämnden 
Stipendienämnden bereder stipendieansökningar och upprättar förslag till innehavare av stipendier. Nämnden består av en ordförande, förste kurator, två stipendiesekreterare samt två ledamöter för varje fakultet vid Uppsala universitet.

Valnämnden
Valnämnden ska till landskapet och styrelsen behandla ansökningar inkomma med kandidatnomineringar inför stundande val. Nämnden består av förste kurator samt åtta ledamöter. Ordförande väljs inom nämnden.

Förvaltningsnämnden
Förvaltningsnämnden ansvarar för nationens fondförvaltning till bland annat Norrlands stipendier och renoveringar. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för förvaltningsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och två suppleanter. 

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen och skötseln av nationshuset. Nämnden har det övergripande ansvaret för nationshuset och arbetar med framtida renoveringar, reparationer av större omfattning och ser till att huset uppfyller myndigheternas krav. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för fastighetsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och tre suppleanter. 

Kommunikationsnämnden
Kommunikationsnämnden har ansvar nationens interna och externa kommunikation. Nämnden hjälper till med marknads- och kommunikationsplaner, utbildning i t.ex. presskontakt, samt stöd till nationens aktiva i frågor som gäller t.ex. webb och annan kommunikation. Kommunikationsnämnden består av skattmästare (ordförande) för kommunikationsnämnden, kuratel, PR-förman, Recceförman, tre ledamöter och två suppleanter. 

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Onsdagsklubb

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...