Nyheter från Norrlands nation styrelse

Styrelsen är nationens högsta beslutande organ mellan landskapen. Därför kan det vara intressant för dig som medlem att veta vad styrelsen arbetar med just nu. Detta kan du finna på denna sida. 

Aktuella projekt i styrelsen under våren 2016

Nedan redogörs för vilka projekt som nationsstyrelsen fortsatt eller påbörjat arbete med under våren 2016.
Ledarskapsutbildning för kuratel, klubbverk och värdar
I och med den organisationsförändring som nationen håller på att genomföra har styrelsen uppmärksammat att det kan vara bra att se över den ledarskapsutbildning som tidigare getts till klubbverk och kuratel. Denna behöver förnyas och kompletteras och man behöver också få in nationens nya ledarroller, värdarna, i denna utbildning. Tanken är att den nya utbildningen ska sjösättas inför höstterminen 2016.

Framtagandet av en värdegrund för Norrlands nation
Styrelsen jobbar, tillsammans med nationens medlemmar, med att ta fram en värdegrund för nationen. Under våren kommer föreläsningar och workshops att hållas för att arbeta fram den värdegrund som nationen ska bygga sin verksamhet på.

Implementering av organisationsförändringen
Nationens nya organisationsstruktur implementeras på allvar för första gången under våren 2016. Kuratelet leder det dagliga arbetet med att få de nya rutinerna och den nya strukturen att fungera. Styrelsen arbetar dock tätt med kuratorerna för att få uppdateringar om hur det går samt för att stödja upp implementeringen om det skulle behövas. En arbetsgrupp för implementeringen har också upprättats av styrgruppen som ska bistå kuratel och klubbverk i arbetet samt se över vad förbättringsmöjligheter finns.    

Uppdatering om organisationsförändringen

På styrelsen möte den 19 mars diskuterades det förslag på organisationsförändring som presenterades på Landskap I den 2 mars. 
Till höstterminen 2015
Norrlands nations styrelse beslutade på sitt möte den 19 mars att till hösten inte införa det förslag på organisationsförändring som har presenterats på Landskap I under våren. Styrelsen vill istället sikta på att införa förändringen på prov till vårterminen 2016. Till höstterminen 2015 kommer alltså alla klubbverkarposter att finnas kvar och är sökbara fram till den 4 april kl. 12.00. Se utlysningen på hemsidan och på nationens anslagstavlor för mer information. 

Vill du vara med i arbetsgruppen?
Styrelsen vill diskutera förslaget mer med medlemmarna och låta er komma till tals i frågan. Därför söker styrelsen nu medlemmar som vill vara med i den arbetsgrupp som kommer att arbeta med de sista frågorna innan förslaget presenteras igen på vårens sista landskap, Landskap III.  
Är du intresserad av att vara med i denna arbetsgrupp?
Har du tankar och idéer om förslaget som du vill diskutera?
Maila då 1q@norrlandsnation.se och meddela ditt intresse.

STYRELSEUPPSTART 2015

Den 15 februari hade nationsstyrelsen uppstartsträff på Norrlands nation. Under dagens två pass diskuterades två frågor som är av vikt för hur nationen ska fungera i framtiden: värdegrund och nya steg i processkartläggningen. Det var en mycket givande dag med många bra diskussioner. Dessa ämnen kommer framöver att lyftas även på Landskap och på diskussionsdagar.
PASS 1 - VÄRDEGRUND
Dagens första pass som handlade om värdegrund bestod i en presentation av skattmästarna för kommunikation och fastighet Lena W Jansson och Håkan Falk samt styrelsesuppleanten Tina Sandström gällande hur man kan använda värdegrund i allt från kommunikation till odlandet av nationskulturen samt hur värdegrund tillämpas i andra företag och organisationer. Diskussionen som följde handlade om huruvida nationen behöver en värdegrund och vilka för- och nackdelar som finns med att ha en samt hur man kan implementera denna och hålla den levande. Styrelsen kom fram till att en värdegrund absolut skulle vara bra för nationen och uppdrog en arbetsgrupp att titta vidare på frågan och återrapportera på styrelsemöte under våren. 

PASS 2 - FÖRSLAG PÅ NÄSTA STEG I IMPLEMENTERINGEN AV PROCESSKARTLÄGGNINGEN
Dagens andra pass handlade om processkartläggningen och arbetsgruppen bestående av Malin Sjöberg-Högrell och Jon Berglöf Stridh presenterade ett förslag för styrelsen på hur en ny organisationsstruktur skulle kunna se ut. Detta som ett led i den omvandling av klubbverkarposter och övriga ämbeten som styrelsen vill införa för att vinna friskare och piggare klubbverkare, för att spara in pengar för nationen samt för att fördela ansvar till fler personer inom Norrlands nation. Styrelsen ställde sig bakom förslaget efter att ha diskuterat och reviderat det något. Efter en diskussionskväll med nationens medlemmar och eventuella revideringar utifrån den feedback som väntas komma därifrån ska styrelsen presentera förslaget för Landskapet den 2 mars. 

I stort var det en mycket lyckad uppstart och styrelsen arbetar vidare med frågorna vilka kommer att lyftas för medlemmarna under kommande termin och år. 

STYRELSEMÖTEN VÅRTERMINEN 2015

 • 2015-01-28
 • 2015-02-16
 • 2015-03-19
 • 2015-04-16
 • 2015-05-28

Processförändringen

Styrelsen arbetar sedan något år tillbaka med att förbättra nationens processer och arbetssätt. Man kollar på varuflöden, arbetsroller för heltidsanställda och generella effektiviseringar av vår organisation. Förändringarna kommer att ske successivt och diskuteras löpande innan de implementeras. Allteftersom fastslagna förändringar blivit presenterade kommer de att publiceras under denna flik.

Utdrag från nationsstyrelsens möten hösten 2014

För att informera nationens medlemmar om vad styrelsen arbetar med för tillfället presenteras här utdrag från nationsstyrelsens möten under hösten 2014. Utdragen presenteras löpande efter att styrelsemötena har ägt rum.

STYRELSEUPPSTART INFÖR HÖSTTERMINEN 2014

För att komma igång med höstens projekt och diskutera frågor gällande hur nationens och styrelsens arbete kan bli bättre åkte nationsstyrelsen den 6e september iväg på en endagskonferens. Det var en mycket produktiv uppstart där frågor som visionsarbete, kommunikation och processkartläggningen diskuterades.
VERKSAMHETSPLAN OCH VISIONSARBETE
Styrelsen påbörjade arbetet med att uppdatera den verksamhetsplan med lång- och kortsiktiga mål som nationen ska arbeta efter. Vi arbetade också med att ta fram ett vision statement, ett långsiktigt och övergripande mål att ständigt sträva efter samt diskuterade hur detta kan implementeras och bli ett mål för alla nationens funktionärer och medlemmar. 

KOMMUNIKATION OCH TRANSPARENS
Styrelsen diskuterade den medlemsundersökning som genomfördes våren 2013. Undersökningen visade på mycket positiva saker så som nöjdhet hos kunder och att många medlemmar kan tänka sig att rekommendera Norrlands till andra studenter. Det fanns även orosmoln, t. ex. att många medlemmar inte var säkra på om de skulle kvarvara som medlemmar vid Norrlands nation ett år framåt i tiden. Utifrån resultatet av undersökningen diskuterades hur det kan användas i vårt vidare arbete med att förbättra vår verksamhet. En sammanfattning av undersökningen kan t ex publiceras i NV samt på hemsidan. Det är även viktigt att de utskott och funktionärer som jobbar med medlemsfrågor och kommunikationen med medlemmar får ta del av undersökningen för att bättre nå fram med sitt budskap.

Det nya medielandskapet ger många möjligheter, men ställer också högre krav på informationstillgång. Hur de nya förutsättningarna påverkar möjligheterna för Norrlands nation att nå ut till sina medlemmar diskuterades av styrelsen. Ett förslag var en utökad post för kommunikation, både externt och internt. 

Transparensen är viktig i dagens samhälle och för våra medlemmar. Styrelsen diskuterade vad transparens betyder för Norrlands i stort, för medlemmarna generellt och för styrelsen. Ett arbete med att öka genomskinligheten i styrelsens arbete påbörjades i somras med plats för uppdateringar från styrelsens och nämndernas möten på hemsidan. Andra tankar syftade till att underlätta kommunikationen mellan medlemmarna och styrelsen, t ex mailadresser till alla ledamöter på hemsidan.
 
PROCESSKARTLÄGGNINGEN
Styrelsen driver frågan vidare med att implementera den första fasen i processkartläggningen med en personalplanerare. Styrelsen diskuterade tidsaspekten för genomförandet och en implementering av posten beräknas till vårterminen 2015. Kontinuerligt med implementeringen av posten ska planeringsarbete för de övriga processerna göras så att en tydligare bild kan presenteras för medlemmar och landskapet om hur slutresultatet ska se ut. Styrelsen diskuterade vikten av att kommunicera detta till medlemmarna så snart som möjligt, och hålla en kontinuerlig dialog om hur arbetet fortskrider.  

Vill du veta mer och involvera dig i våra processer så hör gärna av dig till förste kurator t.ex. genom att maila 1q@nn.se eller komma förbi kontoret.

STYRELSEMÖTEN HÖSTEN 2014

 • 2014-09-25 Styrelsemöte I
 • 2014-10-15 Styrelsemöte II
 • 2014-11-17 Styrelsemöte III
 • 2014-12-04 Styrelsemöte IV

Styrelsemöten under våren

 • 2014-01-29 Styrelsemöte I
 • 2014-02-25 Styrelsemöte II
 • 2014-03-27 Styrelsemöte III
 • 2014-04-23 Styrelsemöte IV
 • 2014-06-03 Styrelsemöte V

Styrelsemöte V - 2014-06-03

Förtjänsttecken:
Styrelsen har sedan hösten 2013 diskuterat och arbetat med införande av fler förtjänsttecken. Under mötet den 3/6 lades ett förslag på formgivning samt gradering fram. Förtjänsttecken ska delas ut till nationens funktionärer och förtroendemän beroende på antal terminers engagemang. Förslaget har tre valörer som alla ska hänga på bröstet i nationens band: brons (3 terminer), silver (5 terminer) och guld (7 terminer). Under styrelsemötet den 3/6 beslutade styrelsen att 1Q-electa Anna Jonsäll under sommaren ska ta fram färdiga förtjänsttecken.

Styrelseuppstart hösten 2014:
Styrelsen har nu fastslagit under vilka former samt vad som ska diskuteras under höstens styrelseuppstart. De punkter styrelsen ska diskutera under höstens uppstart är: Processkartläggningen, transparens och kommunikation, nationens styrning och ledning samt arbeta fram en verksamhetsplan. 

Statusuppdatering processkartläggning:
På grund av tidsbrist inom den grupp som arbetar med processarbetet har inte så stora framsteg som vore önskvärt gjorts. I nuläget ser det ut som att de planerade åtgärderna för hösten 2014 inte kommer kunna genomföras. 

Styrelsen har tagit till sig kritiken rörande bristen på transparens i processen och kritiken rörande att ledning och styrning saknas i processen. Detta kommer att tas upp på styrelseuppstarten och fortsatt under hösten. 
Under hösten 2014 kommer även flera informations/diskussionsmöten om processarbetet hållas. Mer fokus kommer också läggas på att undersöka varuförsörjningen. 

Har du fler frågor eller vill veta mer? Kontakta styrelsen ordförande tillika nationens förste kurator Mattias Bergman på 1q@norrlandsnation.se

Här finner du en lista med samtliga nyheter från styrelsen

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Klubb Hexagon

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)
PR-förman (marknadsföring och affischering)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...