Utskott

Norrlands nations utskott ansvarar för olika delar av nationens verksamhet. Utskottens representanter väljs till viss del av Landskapet medan andra väljs av nationsstyrelsen. Utskotten återrapporterar till nationsstyrelsen och till Landskapet. 
Arrangemangsutskottet
Arrangemangsutskottet leds av programgeneralen och andre kurator i samråd med sex ordinarie ledamöter. Utskottet har till ansvar att komma med idéer och koncept för att förbättra och utveckla nationens återkommande programverksamhet. Läs en intervju med en tidigare programgeneral för att få veta mer.

Biblioteksutskottet
Biblioteksutskottet består av två bibliotekarier och fjorton ledamöter med olika ämnesansvar. Utskottet ansvarar bl.a. för bokinköp, tidningsprenumerationer och utlåning av böcker. Utskottet anordnar också bokcirkar med olika teman och ansvarar för att nationens äldre böcker tas om hand och förvaras på rätt sätt. Utskottet jobbar utöver det med att digitalisera bibliotekets samling för att underlätta utlåning av böcker. 

Vill du vara med? Maila nationsbibliotikarien via bibliotek@norrlandsnation.se

Jämlikhetsutskottet
Jämlikhetsutskottet arbetar med jämlikhet på nationen. Utskottet ansvarar bland annat för att anordna utbildningar med fokus på jämlikhetsfrågor och diskriminering för heltidsanställda och värdar. Utskottet anordnar även arrangemang med fokus på nationens värdegrund och är förste kurator behjälplig i frågor som rör jämlikhet. 

Vill du vara med? Maila ordförande via jamlikhet@nn.se

Kontaktutskottet
Kontaktutskottet består av recceförmannen och åtta ledamöter. Utskottet ansvarar för att nationens nya medlemmar, recentiorer, tas om hand. Utskottet hjälper till med inskrivningar, reccemottagningar och anordnar olika aktiviteter för att visa för de nya medlemmarna vilket utbud nationen har att erbjuda, t.ex. reccefikor, pubrundor, sångboksmiddagar och sportaktiviteter. 

Vill du vara med? Maila Recentiorförmannen via recce@nn.se!

Kulturutskottet
Kulturutskottet består av kulturförmannen, biträdande kulturförmannen och tre ledamöter. Utskottet ansvarar för att anordna och främja kulturevenemang på nationen. De ordnar med jämna mellanrum bland annat talarmiddagar, konstutställningar, konstvandringar och provningar av olika slag.

Vill du vara med? Maila Kulturförmannen via kultur@nn.se

Internationella utskottet
Internationella utskottet består av två internationella sekreterare samt två stipendiatvärdar tillika ledamöter av utskottet. Utskottet ansvarar för kontakten med nationens internationella studenter och tar hand om de utländska stipendiaterna som gästar nationen vid bland annat vårbalen då man anordnar stipendiatmiddag och andra roliga aktiviteter för gästerna.

Informationsutskottet
Informationsutskottet samarbetar med Kommunikationsnämnden och koordinerar nationens interna och externa informationsspridning på ett mer konkret plan. Exempelvis så kan utskottet arbeta med att se över nationens hemsida och uppdatera den samt se över hur vår engelska kommunikations ser ut i förhållande till den svenska. Utskottet leds av en PR-förman som fungerar som länk mellan Kommunikationsnämnden och Informationsutskottet.

Vill du vara med? Maila prforman@norrlandsnation.se!

Idrottsutskottet
Idrottsutskottet består av idrottsförmannen och ledarna för de olika idrottssektionerna. Utskottets verksamhet sker genom nationens idrottsförening, NNIF, som bedriver idrottsverksamhet för nationens medlemmar. Utskottet anordnar både idrottsevenemang på veckobasis men har även mer specifika arrangemang så som styrketävlingar. 

Hållbarhetsutskottet
Hållbarhetsutskottet arbetar med hållbarhetsfrågor på nationen. Utskottet ansvarar bland annat för att långsiktigt arbeta med de ekologiska hållbarhetsaspekterna på nationen och att informera nationens heltidare om hur de ska ta hänsyn till sådana aspekter i sitt arbete.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av Revisionsförmannen och fyra ledamöter. Utskottet håller koll på och bistår den dagliga verksamheten som bedrivs av klubbverket för styrelsens räkning.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - Torsdag
Fredag
Lördag
13 - 17
12 - 16
12 - 15

Orvars Krog

Måndag - Torsdag
Fredag 
Lördag
Söndag
17 - 01
14 - 01
15 - 01
17 - 22

Majs Café

Valborgsvecka (v.17)
Skvalborg (28/4)
Kvalborg (29/4)
Valborg (30/4)

Måndag (1/5)

08.00 - 14.00
12.00 - 15.00 (nattmat 21.00 - 02.00)

STÄNGT

Studieplatser

Måndag-Tisdag
Onsdag
08 - 21
08 - 20
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Bibliotek

Måndag-Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
08 - 21
08 - 20
08 - 21
08 - 15
12 - 15
14 - 18

Utlåning - bibliotek

Måndag-Torsdag
Fredag
17-18
14-15

Sidöversikt

NNFK

Norrlands nation fest & konferens
Är du inte student och vill boka lokal för konferens eller fest? Klicka här!

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)

Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)

Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

PR-förman (Marknadsföring, sociala medier och affischering)

Vad är norrlands nation?

Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Alla studenter i Uppsala är välkomna att bli medlemmar av Norrlands! Nationen härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 


Laddar...