top of page
Landskap dagordning

Nämnder & utskott

Nämnder

Besvärsnämnden

Besvärsnämnden består av Inspektor som är ordförande, Proinspektor som är vice ordförande, och två av landskapet valda ledamöter (dessa får inte inneha någon annan post vid nationen). Nämnden behandlar besvär gällande formella fel och ser över stadgarna. Kontakta Förste kurator (1q@nn.se) för att komma i kontakt med Besvärsnämnden.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen och skötseln av nationshuset. Nämnden har det övergripande ansvaret för nationshuset och arbetar med framtida renoveringar, reparationer av större omfattning och ser till att huset uppfyller myndigheternas krav. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för fastighetsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och tre suppleanter.

Förvaltningsnämnden

Förvaltningsnämnden ansvarar för nationens fondförvaltning till bland annat Norrlands stipendier och renoveringar. Nämnden består av skattmästaren (ordförande) för förvaltningsnämnden, kuratel, ytterligare fyra ledamöter och två suppleanter.

Kommunikationsnämnden

Kommunikationsnämnden har ansvar nationens interna och externa kommunikation. Nämnden hjälper till med marknads- och kommunikationsplaner, utbildning i t.ex. presskontakt, samt stöd till nationens aktiva i frågor som gäller t.ex. webb och annan kommunikation. Kommunikationsnämnden består av skattmästare (ordförande) för kommunikationsnämnden, kuratel, PR-förman, Recceförman, tre ledamöter och två suppleanter.

Stipendienämnden

Stipendienämnden bereder stipendieansökningar och upprättar förslag till innehavare av stipendier. Nämnden består av en ordförande, förste kurator, två stipendiesekreterare samt två ledamöter för varje fakultet vid Uppsala universitet.

Valnämnden

Valnämnden ska till landskapet och styrelsen behandla ansökningar inkomma med kandidatnomineringar inför stundande val. Nämnden består av förste kurator samt åtta ledamöter. Ordförande väljs inom nämnden

Nämnder & utskott: Lista

Utskott

Arragemangsutskottet

Arrangemangsutskottet leds av programgeneralen och andre kurator i samråd med sex ordinarie ledamöter. Utskottet har till ansvar att komma med idéer och koncept för att förbättra och utveckla nationens återkommande programverksamhet.

Biblioteksutskottet

Biblioteksutskottet består av två bibliotekarier och fjorton ledamöter med olika ämnesansvar. Utskottet ansvarar bl.a. för bokinköp, tidningsprenumerationer och utlåning av böcker. Utskottet anordnar också bokcirkar med olika teman och ansvarar för att nationens äldre böcker tas om hand och förvaras på rätt sätt. Utskottet jobbar utöver det med att digitalisera bibliotekets samling för att underlätta utlåning av böcker.

Jämlikhetsutskottet

Jämlikhetsutskottet arbetar med jämlikhet på nationen. Utskottet ansvarar bland annat för att anordna utbildningar med fokus på jämlikhetsfrågor och diskriminering för heltidsanställda och värdar. Utskottet anordnar även arrangemang med fokus på nationens värdegrund och är förste kurator behjälplig i frågor som rör jämlikhet.

Kontaktutskottet

Kontaktutskottet består av recceförmannen och åtta ledamöter. Utskottet ansvarar för att nationens nya medlemmar, recentiorer, tas om hand. Utskottet hjälper till med inskrivningar, reccemottagningar och anordnar olika aktiviteter för att visa för de nya medlemmarna vilket utbud nationen har att erbjuda, t.ex. reccefikor, pubrundor, sångboksmiddagar och sportaktiviteter.

Kulturutskottet

Kulturutskottet består av kulturförmannen, biträdande kulturförmannen och tre ledamöter. Utskottet ansvarar för att anordna och främja kulturevenemang på nationen. De ordnar med jämna mellanrum bland annat talarmiddagar, konstutställningar, konstvandringar och provningar av olika slag.

Internationella utskottet

Internationella utskottet består av två internationella sekreterare samt två stipendiatvärdar tillika ledamöter av utskottet. Utskottet ansvarar för kontakten med nationens internationella studenter och tar hand om de utländska stipendiaterna som gästar nationen vid bland annat vårbalen då man anordnar stipendiatmiddag och andra roliga aktiviteter för gästerna.

Informationsutskottet

Informationsutskottet samarbetar med Kommunikationsnämnden och koordinerar nationens interna och externa informationsspridning på ett mer konkret plan. Exempelvis så kan utskottet arbeta med att se över nationens hemsida och uppdatera den samt se över hur vår engelska kommunikations ser ut i förhållande till den svenska. Utskottet leds av en PR-förman som fungerar som länk mellan Kommunikationsnämnden och Informationsutskottet.

Idrottsutskottet

Idrottsutskottet består av idrottsförmannen och ledarna för de olika idrottssektionerna. Utskottets verksamhet sker genom nationens idrottsförening, NNIF, som bedriver idrottsverksamhet för nationens medlemmar. Utskottet anordnar både idrottsevenemang på veckobasis men har även mer specifika arrangemang så som styrketävlingar.

Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet arbetar med hållbarhetsfrågor på nationen. Utskottet ansvarar bland annat för att långsiktigt arbeta med de ekologiska hållbarhetsaspekterna på nationen och att informera nationens heltidare om hur de ska ta hänsyn till sådana aspekter i sitt arbete.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av Revisionsförmannen och fyra ledamöter. Utskottet håller koll på och bistår den dagliga verksamheten som bedrivs av klubbverket för styrelsens räkning.

Nämnder & utskott: Lista

Övrigt

Norrlands varjehanda omslag
Norrsken podcast logga
Nationstidningen - Norrlands varjehanda

Två gånger per termin landar nationens egen tidning hemma hos dig som är medlem. Varje nummer av Norrlands Varjehanda (NV) når cirka 8 000 läsare, och finns till som en länk mellan nationen och alla dess medlemmar.

Redaktionen består av chefredaktör, layoutare och två redaktörer som tillsammans med skribenter gör intervjuer, fotograferar, skriver texter och formger tidningen. 

Nationsradion - Norrsken

Norrsken är Norrlands nations alldeles egna podd som sänds på Studentradion 98.9. Norrsken tar upp ämnen som berör Norrlands nation, norrland och norrlänningar.

 

Redaktionen består av radioförmän som tillsammans utvecklar programmens innehåll.

bottom of page