Organisation

I flikarna till vänster hittar du beskrivningar över nationens organisation. Grunden för var nations verksamhet är ideellt engagemang. Utan den enskilde studentens engagemang fungerar inte nationen. Genom århundraden har studenter, aktiva som tidigare, lagt ner timmar och åter timmar av arbete för bevara och utveckla Norrlands nation. Nationsväsendet i Uppsala och Norrlands nation är en världsunik företeelse.
Nämnder
Fem stycken till antal: stipendienämnden, valnämnden, fastighetsnämnden, kommunikationsnämnden och förvaltningsnämnden.

Utskott
Åtta stycken och ett föreningskonvent

Värdar och funktionärer
Under denna underrubrik finner du beskrivningar och lista över samtliga värd- och funktionärsposter.

Kuratel och klubbverk
Utgörs av förste och andre kurator. Förste kurator utövar den högsta verkställande ledningen på nationen och skall tillsammans med inspektor företräda nationen utåt. Andre kurator är ansvarig för ekonomi, programverksamhet och för ledning av klubbverket.
 
Klubbverket sköter den löpande verksamheten på nationen och verkställer, tillsammans med kuratelet, styrelsens och landskapets beslut. Anställer personal till den löpande programverksamheten samt till gasker och andra fester. Handhar inköp av mat och dryck.


Utlysta poster

Vill du också bli en del av oss? se då vad för poster som nu är utlysta. 

Stadgar och reglementen

Se även här vad gäller stadgar, reglementen etc. som styr de olika organens arbete. Styrdokument.

Öppettider

KANSLIET

Måndag - torsdag
13-17
Fredag
13-15
Lördag
12-15

Majs Café

Måndag - torsdag
08-17
Fredag
08-14
Lördag
12-15

Orvars Krog

Måndag - torsdag
17-01
Fredag
14-01
Lördag
15-01
Söndag
18-23

Onsdagsklubb

Onsdag
21-01

Datasalar och bibliotek

Måndag - fredag
08-21
Onsdag
08-19
Lördag
12-18
Söndag
14-18

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

018-65 70 70

Adress

Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 Uppsala

E-post

Kansliet (Allmänna frågor)
Förste kurator (Medlems- och funktionärsfrågor)
Andre kurator (Uthyrningar, lokalbokningar och ekonomi)

Vad är norrland

Undrar du vilket upptagningsområde vi har? Norrlands nation härstammar ursprungligen ur studentsammanslutningar som riktade sig mot studenter från Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är även de i dessa län ingående landskap som utgör nationens vapen. 

Det ligger i nationens intresse att befrämja sina medlemmars studier och trivsel i Uppsala. Därtill kommer nationens naturliga samhörighet med norra Sverige. Vår samarbetspartner Norrlandsförbundet verkar just för Norrlands utveckling.

Bokutlåning

Måndag - torsdag
Fredag
17-18
14-15

Laddar...