top of page
på goda grunder.png

Grundförstärkningen

Grundförstärkningen - Norrlands nation på goda grunder.

Varför behövdes en grundförstärkning?

 

Nationshuset byggdes ursprungligen på en grund som vilar på närmare 100 långa träpålar. Sommaren 1887 hjälptes nationens då 175 medlemmar åt att för hand slå ned dessa pålar i Uppsalaleran. Trots detta gedigna arbete och motåtgärder 1970 sjönk huset och var sakta men säkert på väg snett ner i Fyrisån.

 

För att Norrlands nation även i framtiden skall fungera som ett andra hem för den Norrländska studenten och för att Norrlands nation skall bevaras som ett omistligt kulturellt arv måste husen kontinuerligt underhållas och renoveras. På Landskap II under vårterminen 2018 beslutades att nationen under 2019 ska genomföra en omfattande grundförstärkning för att en gång för alla stadga upp huset.

 

Projektet medförde stora utgifter för nationen. Majoriteten av dessa finansierades av lån och nationens egna sparade medel, men nationen behövde även hjälp från sina medlemmar. Därför startade vi en insamling för att rädda nationen från att hamna i Fyrisån. Insamlingsmålet var fem miljoner kronor och Norrlands nation välkomnade alla donationer, stora som små.

 

Vi vill framhäva Norrlands nations betydelse för  Uppsalas stadsbild, studentliv och kulturhistoria. Vi hoppas på att möta generositet från vår omvärld och tidigare medlemmar. Allt för att kunna bevara vårt älskade nationshus även för framtida generationer.

 

 

Hur gick renoveringen till?

 

Grundförstärkningsarbetet påbörjades i januari 2019. Drygt 300 pålar pålades ned för att ge huset en ny stabil grund att vila på. Under arbetet revs mycket av golven på bottenplanet upp för att pålningsarbetet skulle kunna utföras. En stor del av projektet bestod alltså av att riva ut samt återställa delar av nationshuset.

 

Grundförstärkningen genomfördes i fyra etapper, uppdelat på Strömholms sal, toaletterna i gamla delen, garderoben i gamla delen samt Orvars krog. Syftet med denna uppdelning var att nationen skulle kunna bedriva verksamhet i så stor utsträckning som möjligt.

 

Arbetet färdigställdes i början av hösten 2019.

bottom of page